- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Nghệ An
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NguyÔn Hång B¸
1938
§¹i Xu©n, DiÔn Ch©u
29/09/1972
4, L, 127
2
NguyÔn V¨n B¸u
1950
H­ng Nh©n, H­ng Nguyªn
16/10/1971
4, E, 51
3
NguyÔn Xu©n B×nh
1948
H­ng Th¸i, H­ng Nguyªn
15/06/1968
4, N, 34
4
Ng. V. BÝnh
1948
H­ng T©n, H­ng Nguyªn
21/04/1968
4, N, 153
5
Ph¹n Bïi BÝch
1949
H­ng Kh¸nh, H­ng Nguyªn
01/02/1969
4, A, 97
6
NguyÔn §×nh B»ng
1946
VÜnh S¬n, Anh S¬n
13/05/1969
4, B, 35
7
Hµ V¨n B»ng
1951
Ch©u Phong, Quú Ch©u
27/02/1971
4, B, 55
8
TrÇn V¨n BiÓu
1952
Tµo S¬n, Anh S¬n
27/05/1973
4, A, 60
9
NguyÔn V¨n Biªn
1952
Thanh Tïng, Thanh Ch­¬ng
10/11/1968
4, B, 29
10
Tr­¬ng C«ng Ban
1946
NghÜa Minh, NghÜa §µn
30/11/1968
4, C, 53
11
V­¬ng §×nh B×nh
1936
Thanh Hµ, Thanh Ch­¬ng
16/12/1968
4, C, 7
12
Phan V¨n B×nh
1954
DiÔn Th¸i, DiÔn Ch©u
07/01/1973
4, K, 72
13
NguyÔn Xu©n Binh
1950
DiÔn Phóc, DiÔn Ch©u
08/12/1972
4, §, 53
14
T¨ng V¨n B×nh
1945
Yªn S¬n, §« L­¬ng
07/03/1970
4, M, 22
15
Lª Th¸i B×nh
1950
Ch©u Kim, QuÕ Phong
01/03/1971
4, E, 129
16
Vò Quang BÝnh
1950
DiÔn Tr­êng, DiÔn Ch©u
11/06/1971
4, §, 21
17
NguyÔn V¨n B×nh
1950
03/01/1970
4, G, 93
18
NguyÔn Quang B×nh (BØnh)
1951
Th¸i S¬n, §« L­¬ng
20/02/1970
4, L, 119
19
NguyÔn V¨n BÝnh
1948
Thanh Tiªn, Thanh Ch­¬ng
12/05/1969
4, §, 103
20
Ph¹m Ngäc B×nh
1953
TiÕn Thñy, Q uúnh L­u
02/10/1971
4, O, 51
21
Chu V¨n B×nh
1950
NghÜa Kh¸nh, NghÜa §µn
29/09/1971
4, A, 34
22
TrÇn Ngäc BÝch
1953
DiÓn Hanh, DiÔn Ch©u
18/12/1972
4, K, 11
23
Lª ThÞ BÝnh
1953
Thanh L©m, Thanh Ch­¬ng
04/07/1972
4, C, 40
24
Hå Xu©n Bån
1940
Quúnh Yªn, Quúnh L­u
17/12/1970
4, B, 33
25
Vâ V¨n Bång
1948
Thµnh S¬n, Anh S¬n
16/02/1967
4, M, 29