Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Dự thảo trình Đại hội)

14/03/2017 - 531 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN (Phê duyệt kèm theo Quyết định số: /QĐ-HTSVN, ngày tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Hội T...