Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

08/05/2017 - 3430 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc BAN KIỂM TRA Số: 06 /BKT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 nă...