- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN TRU
1644
Hòa Long, Yên Phong
Chưa rõ
3,N,6
2
TRAN VAN TRFéC
1646
Nam SÐn, Que Võ
Chưa rõ
3,L,22
3
TÔ MINH TUÂN
1647
Vân DffÐng, Que Võ
Chưa rõ
3,2N,2
4
NGUYEN ANH TUE
1643
Nguy¼t Ðác, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,0,7
5
NGUYEN HUY TUfi
1644
Phú Hòa, LffÐng Tài
Chưa rõ
3,G,4D
6
LÊ TUY
1644
Ðác Long, Que Võ
Chưa rõ
3,E,52
7
NGUYEN THANH TÙNG
1644
Th…nh Ðác, Gia Bình
Chưa rõ
3,l,1D
8
NGUYEN VAN TFèNG
1643
Vi¼t Thang, Que Võ
17/11/1666
3,L,2
9
NGUYEN VAN TFéNG
1643
Ðình To, Thu¼n Thành
17/11/1666
3,C,35
10
PHAM ÐÌNH VAN
1644
Tà Ðác, Que Võ
17/11/1666
3,l,3
11
KHUC TFèNG VÂN
1647
Tân Dân, Que Võ
17/11/1666
3,E,23
12
TR!NH HIEN VÂN
1645
Ninh Xá, Thu¼n Thành
17/11/1666
3,B,31
13
TÂN HUY VÂN
1636
Van An, Yên Phong
17/11/1666
3,E,6
14
LÊ VAN VANG
1652
Minh Ðác, Vi¼t Yên
17/11/1666
3,Ð,48
15
HOÀNG CÔNG VE
1647
Song Giang, Gia Bình
17/11/1666
3,M,5D
16
NGUYEN BÁ VIfiT
1651
Nhân Thang, Gia Bình
17/11/1666
3,L,52
17
LÊ DOÃN TUC
1645
Hoài ThffÐng, Thu¼n Thành
17/11/1666
3,L,1D
18
NGUYEN PHFÐNG VIfiT
1648
So 118 Th… Cau, Bac Ninh
17/11/1666
3,0,25
19
NGUYEN QUANG VINH
1653
Nhân Thang, Gia Bình
17/11/1666
3,G,16
20
NGUYEN KIM VINH
1647
Th…nh Ðác, Gia LffÐng
17/11/1666
3,B,4
21
NGUYEN VAN VINH
1644
Nghia Ðao, Thu¼n Thành
17/11/1666
3,N,22
22
TRFÐNG CÔNG VU
1651
Ðông Tien, Yên Phong
17/11/1666
3,E,2D
23
NGUYEN VAN VU
1642
Ðai Xuân, Que Võ
17/11/1666
3,A,26
24
NGUYEN VAN VFeNG
1642
Ðai Ðong, Tiên Du
17/11/1666
3,N,43
25
PHAM XUÂN XÁ
1647
An Thach, Gia LffÐng
17/11/1666
3,B,1D