- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN THÐM
1647
Phú LffÐng, LffÐng Tài
Chưa rõ
3,N,33
2
PHAM XUÂN THU
1641
Hán Quáng, Que Võ
Chưa rõ
3,0,26
3
TRAN VAN THU
1643
Tà Ðác, Que Võ
17/11/1666
3,B,5D
4
NGUYEN VAN THUAN
1638
Khac Niên, Tiên Du
17/11/1666
3,L,4
5
NGUYEN MINH THF
1652
Kim Chân, Que Võ
17/11/1666
3,0,18
6
ÔNG KHAC THUC
1648
Ðai Ðong, Tiên Du
17/11/1666
3,M,38
7
NGUYEN ÐUC THU
1638
Thái Báo, Gia Bình
17/11/1666
3,C,23
8
NGUYEN VAN THÊM
1646
Que Tân, Que Võ
17/11/1666
3,K,22
9
ÐÀO ÐÌNH TIfiN
1646
Liên Báo, Tiên Du
17/11/1666
3,L,3
10
HOÀNG TRONG TIfiN
1646
Khúc Hà, Yên Phong
17/11/1666
3,C,25
11
NGUYEN TIEN TÍCH
1651
Bình Ð…nh, LffÐng Tài
17/11/1666
3,M,25
12
NGUYEN HUU TÌNH
1651
Ðong Nguyên, Tà SÐn
17/11/1666
3,G,38
13
LÊ QUANG TOÁN
1646
Lê Lei, Que Võ
22/11/1671
3,H,36
14
NGUYEN VAN TOÁN
1642
Nguy¼t Ðác, Thu¼n Thành
22/11/1671
3,A,42
15
TRFÐNG ÐÌNH TOAI
1643
Hà Mãn, Thu¼n Thành
22/11/1671
3,L,5
16
HOÀNG NGUYÊN Tè
1643
Ðai Ðong, Tiên Du
22/11/1671
3,K,21
17
NGUYEN VAN TO
1643
Tân L¼p, Gia LffÐng
22/11/1671
3,B,18
18
ÐO ANH TO
1645
Phú Dân, Tiên SÐn
22/11/1671
3,K,5D
19
NGUYEN VAN TRÀ
1644
Giang SÐn, Gia Bình
22/11/1671
3,E,38
20
NGUYEN VAN TRÀ
1637
Vu Ninh, Bac Ninh
22/11/1671
3,2L,16
21
NGUYEN HUU TRIEN
1637
Hãu Vang, Yên Phong
11/11/1666
3,0,23
22
NGÔ VAN TRIfiU
1652
Vi¼t Ðoàn, Tiên Du
11/11/1666
3,N,26
23
ÔNG THE TR!NH
1637
Ðai Ðong, Tiên Du
11/11/1666
3,N,48
24
NGUYEN ÐÌNH TRUYEN
1637
Giang SÐn, Gia Bình
11/11/1666
3,l,13
25
DFÐNG CÔNG TRUYEN
1643
Nhân Hòa, Que Võ
11/11/1666
3,l,35