- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN NGOC TÂM
1648
So 44 Bac Ninh
Chưa rõ
3,0,3
2
KHFÐNG VAN TÂN
1642
Ðai Ðong,Tiên Du
Chưa rõ
3,B,32
3
NGÔ VAN TÂN
1653
PhffÐng Lai,Yên Phong
Chưa rõ
3,L,26
4
LÊ ÐUC TÂN
1647
Hán Quáng, Que Võ
Chưa rõ
3,B,48
5
NGUYEN XUÂN TAN
1647
Nhân Hòa, Que Võ
17/11/1666
3,L,52
6
TRAN TH! THANH
1654
Hap Linh, Tiên Du
17/11/1666
3,M,2D
7
NGUYEN TIEN THI
1653
Tri PhffÐng, Tiên Du
17/11/1666
3,B,11
8
LÊ VAN THÀNH
1653
Long Xuyên, Gia LffÐng
17/11/1666
3,G,1
9
мNG DUY THACH
1645
Tân Dân, Que Võ
17/11/1666
3,G,42
10
VU ÐÌNH THANH
1643
Quynh Phú, Gia Bình
17/11/1666
3,E,5
11
ÐINH VAN THANG
1653
Phù LffÐng, Que Võ
17/11/1666
3,l,18
12
NGUYEN VAN THANG
1652
Khac Ni¼m, Tiên Du
17/11/1666
3,G,36
13
TRAN VAN THÀNH
1652
Châu Phong, Que Võ
17/11/1666
3,K,2D
14
ÐOÀN QUANG THANG
1645
Vân DffÐng, Que Võ
17/11/1666
3,B,6
15
NGUYEN VAN THÂN
1645
Ðai Phúc, TP Bac Ninh
17/11/1666
3,K,54
16
BÙI NGOC TH¼N
1644
Ðai Phúc, TP Bac Ninh
17/11/1666
3,B,2
17
NGUYEN VAN THE
1652
Song Ho, Thu¼n Thành
12/11/1671
3,G,41
18
NGUYEN VAN THE
1652
Bình Ð…nh, LffÐng Tài
12/11/1671
3,l,38
19
мNG BÁ THI
1645
Phffeng Mao, Que Võ
12/11/1671
3,M,3
20
NGUYEN VAN THI
1636
Kim Chân, Que Võ
12/11/1671
3,K,8
21
ÐO DUY THI
1636
Nguy¼t Ðác, Thu¼n Thành
12/11/1671
3,C,46
22
LFU VAN THI
1641
Tiên Phong, Hi¼p Hòa
12/11/1671
3,G,52
23
NGUYEN ÐUC THIfiP
1645
Vi¼t Hùng, Que Võ
12/11/1671
3,A,2D
24
TRAN VAN THÔNG
1645
Tà Ðác, Que Võ
11/12/1665
3,C,6
25
NGUYEN VAN THÐ
1654
Vân DffÐng, Que Võ
11/12/1665
3,M,16