- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN CHUÔNG
Chưa rõ
Thanh SÐn, Bac Ninh
Chưa rõ
3,2L,14
2
NGUYEN TH! KHUYÊN
1653
Gia Ðông, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,B,35
3
NGUYEN VAN KHFÐNG
1644
Võ Cffèng, TX Bac Ninh
Chưa rõ
3,M,42
4
NGUYEN VAN KIEM
1647
Thang Lei, Gia LffÐng
Chưa rõ
3,K,2
5
NGUYEN VAN KIM
1654
Vu Ninh, TP Bac Ninh
Chưa rõ
3,0,1
6
CHU THE KÝ
1645
Tân Hong, Tiên SÐn
14/12/1671
3,M,13
7
NGÔ LUYfiN KÝ
1645
Tram L¼, Thu¼n Thành
14/12/1671
3,E,5D
8
NGUYEN XUÂN LA
1646
Kim Chân, Que Võ
14/12/1671
3,l,14
9
LÊ ÐANG LAM
1646
Lac V¼, Tiên Du
14/12/1671
3,C,4D
10
NGUYEN VAN LÃM
1646
Kim Chân, Que Võ
14/12/1671
3,Ð,5D
11
NGUYEN TÀI LÂN
1645
Võ Cffèng, TP Bac Ninh
14/12/1671
3,C,54
12
NGUYEN VAN LÀNH
1654
Vi¼t Thong, Que Võ
14/12/1671
3,L,4
13
ÐO TIEN L¼P
1654
Ðông Tho, Yên Phong
14/12/1671
3,K,12
14
NGUYEN ÐANG LỰC
1644
Tá Ðác, Que Võ
17/11/1666
3,B,52
15
CHU QUÝ LFÐNG
1644
Gia LffÐng
17/11/1666
3,C,3
16
NGUYEN BÁ LUC
1643
Ngoc Xá, Que Võ
17/11/1666
3,E,36
17
NGUYEN VAN LÝ
1646
N¼i Du¼, Tà SÐn
17/11/1666
3,2N,6
18
VU HONG MÃO
1645
Cao Ðác, Gia Bình
17/11/1666
3,G,24
19
NGUYEN VAN MÁY
1647
Ðác Thành, Que Võ
17/11/1666
3,L,28
20
NGUYEN VAN MÁC
1647
Vi¼t Hùng, Que Võ
11/11/1671
3,K,16
21
NGÔ VAN MANH
1647
Trung Nghia, Yên Phong
11/11/1671
3,l,26
22
ÐÀO VAN MANH
1638
Chi Lang, Que Võ
11/11/1671
3,C,34
23
TRAN VAN MANH
1638
Hán Quáng, Que Võ
11/11/1671
3,H,38
24
ÐOÀN ÐÌNH MAN
1646
Bình Ð…nh, Gia Tài
11/11/1671
3,E,35
25
HÀ VAN M¼P
1633
Trung Chính, Gia Tài
26/11/1672
3,L,37