- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN GIÁ
1636
Ninh Xá, Thu¼n Thành
23/12/1667
3,0,31
2
NGUYEN XUÂN GOÒNG
1635
Phù Chân, Tà SÐn
23/11/1672
3,E,31
3
PHAM ÐANG HÀI
1641
Bình Ð…nh, LffÐng Tài
23/11/1672
3,H,26
4
NGHIÊM VAN HÀO
1647
Thái Hòa, Que Võ
17/11/1666
3,K,56
5
NGUYEN VAN HÁI
1647
Ðác Long, Que Võ
17/11/1666
3,L,27
6
ÐO VIET HÀO
1647
Yên Phu, Yên Phong
17/11/1666
3,l,5D
7
NGUYEN VAN HAP
1645
Phong Khê, Yên Phong
17/11/1666
3,l,27
8
NGUYEN ÐÌNH HIEU
1645
Ðai Xuân, Que Võ
17/11/1666
3,M,56
9
NGUYEN XUÂN HIEN
1634
Trung Chính, LffÐng Tài
17/11/1666
3,M,4
10
ÐO TÁ HINH
1652
Ðình Báng, Tà SÐn
17/11/1666
3,G,48
11
DFÐNG VAN HOÀNG
1654
Nam SÐn, Que Võ
17/11/1666
3,l,12
12
ÐO KE HOACH
1646
Châu Khê, Tà SÐn
17/11/1666
3,G,35
13
NGUYEN VAN HÒE
1631
Ðác Long, Que Võ
17/11/1666
3,C,7
14
NGUYEN VAN Hfi
1644
Vi¼t Hùng, Que Võ
17/11/1666
3,2L,54
15
LÂM ÐANG HUY
1645
Hoàn SÐn, Tiên Du
17/11/1666
3,L,31
16
TRAN VAN HÙNG
1645
Khu 6Th… Cau, Bac Ninh
17/11/1666
3,A,38
17
NGUYEN XUÂN HFNG
1647
Ðình To, Th u¼n Thành
17/11/1666
3,Ð,16
18
ÐOÀN QUANG HFNG
1642
Lac Vè, Tiên Du
17/11/1666
3,C,38
19
NGUYEN PHU HFNG
1652
Vi¼t Thong, Que Võ
17/11/1666
3,G,43
20
NGUYEN VAN KHA
1645
Vi¼t Hong, Que Võ
17/11/1666
3,G,16
21
NGUYEN KHAC KHÁ
1648
Phú Hòa, LffÐng Tài
18/12/1666
3,N,38
22
HOÀNG QUANG KHÁI
1636
Xóm 1D, Ðai Phúc, Que Võ
18/12/1666
3,N,35
23
HOÀNG DUY KHÁNH
1647
Song Giang, Gia Bình
18/12/1666
3,A,14
24
LÝ VAN KHI
1647
Tân Lãng, LffÐng Tài
18/12/1666
3,E,17
25
NGUYÊN VAN KHOÁI
1644
Nhân Hòa, Que Võ
18/12/1666
3,l,34