- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
ÐÀO VAN CHIEN
Chưa rõ
Que Võ,
Chưa rõ
3,L,11
2
ÐO CFèNG CHIEN
1652
Ðình Báng, Tà SÐn
Chưa rõ
3,A,28
3
TRAN VAN CHIEN
1652
Gia LffÐng
Chưa rõ
3,l,3D
4
NGÔ QUYET CHIEN
1643
Dung Li¼t, Yên Phong
Chưa rõ
3,G,46
5
BÙI VAN CHIEN
1647
Ðai Phú, Que Võ
24/12/1665
3,2L,1D
6
NGUYEN ÐUC CHINH
1647
Long Châu, Yên Phong
24/12/1665
3,M,31
7
TRAN QUAN CHÍNH
1646
Tam Giang, Yên Phong
24/12/1665
3,L,16
8
TR!NH XUÂN CHÍ
1647
Tà Ðác, Que Võ
24/12/1665
3,L,12
9
NGUYEN ÐÌNH CHÍ
1647
Vi¼t Hùng, Que Võ
24/12/1665
3,A,6
10
NGUYEN KHAC CHÍNH
1646
Ðình Báng, Tà SÐn
24/12/1665
3,K,42
11
TRAN TRUNG CHÍNH
1646
Ðong Nguyên, Tà SÐn
24/12/1665
3,N,4D
12
LÊ DOÁN CH!CH
1646
Sóng Ho, Thu¼n Thành
24/12/1665
3,0,11
13
LFU VAN CHUNG
1646
Hòa Tien, Yên Phong
17/11/1672
3,B,16
14
NGUYEN VAN CHF
1646
Ðông Tho, Yên Phong
17/11/1672
3,C,14
15
NGUYEN VAN CÓT
1648
Nhân Hòa, Que Võ
17/11/1672
3,K,26
16
NGUYEN NHF CÔNG
1653
An Th…nh, LffÐng Tài
17/11/1672
3,A,31
17
NGUYEN THE CÙ
1646
Vu Ninh, TP Bac Ninh
17/11/1672
3,K,33
18
ÐOÀN PHU CF
1648
Tân Chi, Tiên Du
17/11/1672
3,A,33
19
NGUYEN TIEN CÚ
1645
Vi¼t Thong, Que Võ
17/11/1672
3,K,52
20
PHÙNG VAN DAN
1644
Mý HffÐng, LffÐng Tài
17/11/1672
3,H,5D
21
NGUYEN VAN DIEN
1644
Vi¼t Hùng, Que Võ
17/11/1672
3,l,26
22
NGUYEN VAN DIfiP
1646
Nhân Thang, Gia Bình
17/11/1672
3,N,42
23
ÐINH VAN DONG
1643
Tân Chi, Tiên Du
17/11/1672
3,l,16
24
NGUYEN VAN DONG
1648
Ðai Phúc, Que Võ
17/11/1672
3,Ð,42
25
NGUYEN TIEN DUÂN
1631
Hoàn SÐn, Tiên Du
17/11/1672
3,Ð,28