- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRAN QUANG XÊ
Chưa rõ
Ðai Xuân, Que Võ
Chưa rõ
3,B,16
2
NGUYEN MANH XUAT
1646
PhffÐng Lieu, Que Võ
Chưa rõ
3,M,16
3
NGUYEN VAN YEN
1645
Thùy Hòa, Yên Phong
Chưa rõ
3,C,2D
4
NGUYEN VAN AN
1647
Phú Hòa, LffÐng Tài
Chưa rõ
3,l,42