- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM DUY DUNG
1654
PhffÐng Lieu, Que Võ
Chưa rõ
3,B,12
2
NGUYEN THE DUNG
1636
Ðai Ðong Thành, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,K,31
3
NGUYEN VAN DUC
1642
Gia Ðông, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,Ð,1D
4
PHAM KHAC ÐAI
1653
Gia Ðông, Thu¼n Thành
26/11/1671
3,C,16
5
NGUYEN VAN ÐÁI
1653
Ðác Thành, Que Võ
26/11/1671
3,H,2D
6
NGUYEN VAN ÐAM
1652
Khúc Xuyên, Yên Phong
26/11/1671
3,H,56
7
HOÀNG TAT ÐAT
1648
Bo Ha, Yên The
22/12/1666
3,M,37
8
NGUYEN TRONG ÐIEM
1642
Cao Ðác, Gia Bình
12/12/1667
3,0,26
9
TRAN VAN ÐOAN
1642
Ðong SÐn, Yên The
12/12/1667
3,N,46
10
PHAM VAN ÐOÀN
1642
XN An Uong, Thu¼n Thành
12/12/1667
3,L,16
11
NGUYEN VAN ÐONG
1642
Lac V¼, Tiên Du
12/12/1667
3,E,13
12
NGUYEN CÔNG ÐÔNG
1646
Lac V¼, Tiên Du
12/12/1667
3,K,38
13
TRAN THANG ÐO
1657
Ðông Cáu, Gia Bình
12/12/1667
3,E,21
14
NGUYEN ÐÌNH ÐO
1648
Hàm SÐn, Yên Phong
12/12/1667
3,N,22
15
NGUYEN VAN м
1648
Van DffÐng, Que Võ
12/12/1667
3,G,44
16
NGUYEN VAN ÐFÐNG
1648
Vân DffÐng, Que Võ
01/11/1666
3,N,15
17
NGUYEN HUU ÐFèNG
1648
Hiên Van, Tiên Du
01/11/1666
3,M,41
18
NGUYEN ÐUC ÐÚI
1645
Ðai Xuân, Que Võ
01/11/1666
3,C,41
19
NGÔ VAN ÐUC
1653
Tam Giang, Yên Phong
01/11/1666
3,E,2
20
NGUYEN VAN ÐUC
1648
Thu¼n Phú, Thu¼n Thành
01/11/1666
3,L,38
21
TRAN VAN GIAI
1643
Lê Lei, Que Võ
01/11/1666
3,E,22
22
NGUYEN VAN GIAI
1645
Võ Cffèng, TXBN
14/11/1668
3,l,23
23
ÐO CFèNG GIANG
1646
Ðình Báng, Tà SÐn
14/11/1668
3,C,15
24
DFÐNG ÐÌNH GIÁNG
1637
Hanh Phúc, Thu¼n Thành
14/11/1668
3,L,6
25
NGUYEN QUANG GIÁ
1636
Vi¼t Hùng, Que Võ
22/11/1666
3,E,11