- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN NHF M¼U
1645
Ðai Phúc, TP Bac Ninh
Chưa rõ
3,H,7
2
NGUYEN VAN ME
1646
Hà Mãn, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,Ð,2
3
NGUYEN VAN M¼
1646
Van Môn, Yên Phong
Chưa rõ
3,K,35
4
HOÀNG VAN MY
1647
Ðai Phúc, TP Bac Ninh
Chưa rõ
3,Ð,24
5
NGUYEN VAN NAM
1647
Tân Hong, Tà SÐn
Chưa rõ
3,C,36
6
VU CHÍ NAM
1643
Nam SÐn, Que Võ
Chưa rõ
3,2L,2D
7
VU VAN NGA
1647
Trung Kênh, LffÐng Tài
Chưa rõ
3,l,32
8
NGUYEN VAN NHA
1648
Hàm SÐn, Yên Phong
Chưa rõ
3,N,14
9
ÐO VAN NHAC
1642
Ðác Th…nh, Que Võ
Chưa rõ
3,0,37
10
NGUYEN VAN NH!
1654
Vi¼t Hùng, Que Võ
Chưa rõ
3,H,14
11
NGUYEN XUÂN NAM
1651
Thang Lei, Gia L ffÐng
Chưa rõ
3,N,7
12
ÐO VAN NHO
1651
Ðai Ðong Thành, Thu¼n Thành
Chưa rõ
3,C,33
13
NGUYEN ÐÌNH NINH
1651
An Bình, Gia LffÐng
Chưa rõ
3,N,13
14
TRAN TRONG OI
1646
Que Tân, Que Võ
Chưa rõ
3,l,41
15
NGUYEN NGOC PHAN
1645
Vân DffÐng, Que Võ
Chưa rõ
3,0,28
16
VU HUY PHÁCH
1652
Vu Ninh, TP Bac Ninh
Chưa rõ
3,N,28
17
BÙI TRONG PHÁN
1652
Võ Cffèng, TP Bac Ninh
Chưa rõ
3,Ð,21
18
NGUYEN VAN PHÁO
1641
Nha Chan, Tiên SÐn
Chưa rõ
3,C,3D
19
PHAM VAN PHAN
1651
Bình Ð…nh, LffÐng Tài
Chưa rõ
3,E,1D
20
NGUYEN ÐÌNH PHIÊU
1647
Ðai Xuân, Que Võ
Chưa rõ
3,l,21
21
NGUYEN QUANG PHONG
1644
Ðông Cáu, Gia Bình
Chưa rõ
3,K,32
22
NGUYEN VAN PHÐ
1651
Minh Ðao, Tiên Du
Chưa rõ
3,M,8
23
NGUYEN QUANG PHO
1645
Thái Hòa, Que Võ
Chưa rõ
3,0,27
24
NGÔ ÐUC PHÙNG
1647
TffÐng Giang, Tà SÐn
Chưa rõ
3,B,25
25
NGUYEN VAN PHU
1647
Ðai Xuân, Que Võ
Chưa rõ
3,E,16