- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VIET PHUC
1646
Van Ninh, Gia Bình
Chưa rõ
3,G,8
2
NGUYEN VAN PHUNG
1636
Thuy Hòa, Yên Phong
Chưa rõ
3,A,18
3
NGUYEN VAN PHFÐNG
1636
Phú Hòa, Yên Phong
Chưa rõ
3,K,16
4
NGUYEN THANH PHFÐNG
1645
Quynh Phú, Gia Bình
28/11/1671
3,K,4D
5
TRAN MANH QUANG
1645
Liên Báo, Tiên Du
28/11/1671
3,K,3
6
ÐO ÐUC QUÁN
1648
Liên Báo, Tiên Du
28/11/1671
3,B,22
7
CAO BÁ QUÁT
1645
Tân Thành, Thu¼n Thành
28/11/1671
3,A,34
8
NGUYEN VAN QUE
1646
Ðai Xuân, Que Võ
28/11/1671
3,N,34
9
NGUYEN VAN QUE
1646
Liên Bão, Tiên Du
28/11/1671
3,Ð,36
10
ÐO QUYNH
1654
Ngoc Xá, Que Võ
28/11/1671
3,M,21
11
NGUYEN BÁ QUÝ
1645
Hffng Ðao, Que Võ
28/11/1671
3,A,4
12
NGUYEN ÐUC QUÝ
1644
Châu Phong, Que Võ
28/11/1671
3,K,6
13
NGUYEN KHÁ QUÝ
1651
Ðai Ðong, Tiên Du
28/11/1671
3,Ð,11
14
NGUYEN VAN QUÝNH
1644
Thái Hoa, Que Võ
28/11/1671
3,N,3D
15
NGUYEN ÐUC SÁU
1647
Võ Cffèng, TP Bac Ninh
28/11/1671
3,G,14
16
NGUYEN VAN SAN
1652
Quynh Phú, Gia Bình
28/11/1671
3,N,1
17
LÊ DUY SINH
1645
Tam Giang, Yên Phong
28/11/1671
3,N,16
18
HOÀNG CÔNG SINH
1646
Thái Báo, Gia Bình
28/11/1671
3,G,1D
19
NGUYEN THANH SÐN
1646
Tân Chi, Tiên Du
28/11/1671
3,E,37
20
NGUYEN VAN SÊ
1647
Vi¼t Thông, Que Võ
17/11/1666
3,L,5D
21
NGUYEN SY TÀI
1645
C¼ng Lac, Que Võ
17/11/1666
3,0,36
22
NGUYEN VAN TA
1652
Nam SÐn, Que Võ
17/11/1666
3,L,24
23
NGUYEN QUANG TAI
1651
Thái Hòa, Que Võ
17/11/1666
3,M,18
24
HOÀNG VAN TAO
1652
Nam SÐn, Que Võ
17/11/1666
3,H,8
25
VU VAN TÂM
1653
Phffeng Mao, Que Võ
17/11/1666
3,H,16