- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Viết Gòng
Chưa rõ
Bồng Am, Sơn Động
22/02/1973
3,I,20
2
Nguyễn Đức Giang
1946
Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
18/11/1968
3,C,21
3
Nguyễn Văn Giảng
1938
Ngọc Lý, Tân Yên
18/11/1968
3,E,33
4
Trần Quý Hai
1948
Bồng Am, Sơn Động
24/07/1971
3,H,1
5
Nguyễn Văn Hai
1950
Bình Giang, Tân Yên
02/02/1973
3,L,9
6
Lê Đình Hay
1950
Bích Sơn, Việt Yên
02/02/1973
3,N,52
7
Nguyễn Văn Hay
1940
Bích Sơn, Việt Yên
28/01/1968
3,I,43
8
Nguyễn Văn Hái
1950
Yên Lư, Yên Dũng
28/01/1968
3,C,42
9
Nguyễn Văn Hải
1945
Bích Sơn, Việt Yên
18/01/1970
3,A,43
10
Nguyễn Văn Hải
1945
Trường Sơn, Lục Nam
18/12/1972
3,H,4
11
Ngô Văn Hải
1952
Tiến Dũng, Yên Dũng
25/05/1974
3,2L,6
12
Nguyễn Hữu Hảo
1945
Hòa Bình, Tân Yên
22/05/1970
3,L,56
13
Nguyễn Xuân Hách
1945
Nhan Sơn, Yên Dũng
14/04/1971
3,K,44
14
D-ơng Văn Hách
1950
Bắc Sơn, Lục Nam
14/04/1971
3,L,40
15
Nguyễn Văn Hoán
1942
Bảo Đài, Lục Nam
23/07/1973
3,N,37
16
Ngô Thế Hậu
1939
Việt Lập, Tân Yên
15/09/1969
3,O,56
17
Dương Văn Hể
1934
Đức Giang, Yên Dũ ng
24/06/1969
3,O,34
18
Nguyễn Hồng Hiền
1934
Xuân Cẩm, Hiệp Hòa
24/06/1969
3,G,15
19
Nguyễn Văn Hiền
1942
Ninh Sơn, Việt Yên
19/02/1973
3,H,22
20
Trần Văn Hiền
1942
Tân Tiến, Yên Dũng
05/07/1966
3,A,52
21
Hoàng Ngọc Hiến
1944
Việt Ngọc, Tân Yên
26/04/1967
3,C,28
22
D-ơng Văn Hữu
1954
Thọ Xương, TP Bắc Giang
22/02/1973
3,H,10
23
Hoàng Văn Hiệp
1942
Hòa Bình, Việt Yên
19/10/1972
3,Đ,7
24
Vi Văn Hòa
1952
Cẩm Đơn, Lục Nam
17/01/1972
3,L,25
25
Trần Văn Hòa
1952
Thái Sơn, Hiệp Hòa
25/02/1970
3,E,26