- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đặng Minh Tâm
1950
Nghĩa Hưng, Lạng Giang
01/12/1972
3,A,8
2
Dương Văn Tấn
1943
Bắc Lũng, Lục Nam
28/07/1970
3,H,29
3
Nguyễn Xuân Tập
1948
Dĩnh Kế, Lạng Giang
23/04/1967
3,Đ,54
4
Trần Xuân Tế
1947
Hoà Sơn, Hiệp Hòa
29/06/1970
3,C,26
5
Vi Văn Tề
1941
Giáo Liêm, Sơn Động
28/11/1971
3,B,13
6
Phạm Xuân Thanh
1941
Song Vân, Tân Yên
28/11/1971
3,G,7
7
Hà Văn Thanh
1941
Thọ Xương, TP Bắc Giang
22/02/1973
3,G,4
8
Phạm Xuân Thành
1948
Đồng Kỳ, Yên Thế
26/01/1970
3,C,22
9
Lương Đức Thành
1938
Hòa Bình, Tân Yên
26/01/1970
3,O,40
10
Đoàn Văn Thảo
1947
Tiền Phong, Yên Dũng
26/03/1969
3,H,44
11
Nghiêm Đình Thái
1935
Ngọc Sơn, Hiệp Hòa
27/03/1970
3,B,36
12
Nguyễn Văn Thạc
1950
Tiến Dũng, Yên Dũng
27/03/1970
3,C,50
13
Mai Xuân Thạch
1950
Hữu Xương, Yên Thế
27/03/1970
3,L,29
14
Nguyễn Văn Thạch
1950
Trí Yên, Yên Dũng
09/07/1970
3,E,44
15
Nguyễn Văn Thạo
1950
Ngọc Vân, Tân Yên
31/07/1971
3,O,2
16
Vũ Ngọc Thắng
1950
Tân Tiến, Tân Yên
16/01/1971
3,I,7
17
Ngô Văn Thắng
1950
Triệu Sơn, Lục Ngạn
26/06/1972
3,Đ,16
18
Trần Đức Thắng
1950
Quảng Minh, Việt Yên
26/06/1972
3,O,43
19
Mạc Đinh Thanh
1947
Yên Định, Sơn Động
26/06/1972
3,L,48
20
Nguyễn Xuân Thắng
1946
Bố Hạ, Yên Thế
03/08/1968
3,M,24
21
Nguyễn Đăng Thăng
1932
Tiên Sơn, Việt Yên
03/07/1972
3,I,24
22
Lê Quang Thập
1942
Tiên Sơn, Việt Yên
24/04/1968
3,I,52
23
Lý Văn Thép
1942
Kiên Lao, Lục Ngạn
20/01/1971
3,H,12
24
Nguyễn Thọ Theo
1942
Thanh Sơn, Lục Nam
26/04/1967
3,Đ,4
25
Nguyễn Ngọc Thể
1940
Lục Ngạn
26/04/1967
3,L,7