- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN ÂN
1645
An Bình, Gia LffÐng
Chưa rõ
3,Ð,36
2
LÊ XUÂN BÀO
1645
Ðai Xuân, Que Võ
Chưa rõ
3,C,12
3
NGÔ QUÝ BÁT
1634
Phù Chan, Tà SÐn
Chưa rõ
3,N,4
4
NGUYEN VAN BÁY
1638
Ðong Nguyên, Tà SÐn
Chưa rõ
3,N,22
5
TRAN ÐÌNH BÁCH
1646
Vi¼t Hùng, Que Võ
Chưa rõ
3,M,2
6
NGUYEN VAN BÁT
1646
Vi¼t Thong, Que Võ
Chưa rõ
3,B,4D
7
NGUYEN ÐUC BAM
1638
Bang An, Que Võ
Chưa rõ
3,Ð,37
8
NGUYEN VAN BIEU
1645
Ðong Thành, Thu¼nThành
Chưa rõ
3,Ð,26
9
NGUYEN THANH BÌNH
1646
Trí Yên, Yên Dung
Chưa rõ
3,0,1D
10
NGUYEN ÐANG BÌNH
1646
TffÐng Giang, Tà SÐn
Chưa rõ
3,G,27
11
NGUYEN VAN BÌNH
1646
Tân Hong, Tà SÐn
Chưa rõ
3,A,21
12
NGUYEN VAN BONG
1644
Bang An, Que Võ
Chưa rõ
3,C,16
13
HOÀNG ÐUC B¼I
1645
Liêm Bão, Tiên Du
17/12/1666
3,H,43
14
ÐO VAN BÀO
1645
Ngoc Xá, Que Võ
16/11/1667
3,Ð,15
15
NGUYEN XUÂN BA
1636
Ðai Ðong, Tà SÐn
16/11/1667
3,E,54
16
LAI HUU CANH
1646
PhffÐng Lieu, Que Võ
16/11/1667
3,A,23
17
PHAM CÔNG CÁN
1646
Ðai Ðong Thành, Thu¼n Thành
16/11/1667
3,M,44
18
NGUYEN VAN CÃN
1646
Hoàn SÐn, Tiên SÐn
16/11/1667
3,E,48
19
NGUYEN VAN CAU
1641
Thang Lei, Gia LffÐng
16/11/1667
3,2L,12
20
NGUYEN ÐANG CHÂU
1646
Hiên Vân, Tiên Du
16/11/1667
3,N,18
21
PHAM CÔNG CHAM
1631
Kim Châu, Que Võ
16/11/1667
3,L,43
22
NGUYEN ÐUC CHAN
1636
Bang An, Que Võ
16/11/1667
3,Ð,35
23
TRAN VAN CHAN
1645
Vi¼t Ðoàn, Tiên Du
16/11/1667
3,0,52
24
NGUYEN BÁ CHE
1652
M¼ Ðao, Que Võ
16/11/1667
3,B,34
25
NGÔ VAN CHIEU
1644
Trung Nghia, Yên Phong
16/11/1667
3,A,41