- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn A
Chưa rõ
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
04/06/1974
4,2H,23
2
Nguyễn Đức ái
1948
Thạch Hạ, TX. Hà Tĩnh
01/06/1969
4,C,24
3
Trần Đình ái
1952
Xuân Lộc, Can Lộc
14/09/1971
4,3L,24
4
Nguyễn Thị An
1949
Sơn Trung, Hương Sơn
04/08/1972
4,K,25
5
Bùi Đức Anh
1946
Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên
29/10/1968
4,G,30
6
Tô Đông Anh
1925
Đức Long, Đức Thọ
14/06/1969
4,H,5
7
Trần Ngọc Anh
1951
Sơn Mai, Hương Sơn
14/01/1971
4,M,17
8
Hồ Bá Anh
1954
Thạch Phú, Thạch Hà
10/04/1973
4,E,2
9
Hoàng Văn Anh
1950
Cẩm Quang, Cẩm Xuyên
05/10/1969
4,Đ,26
10
D-ơng Thế Anh
1937
Hương Thọ, Vũ Quang
30/10/1968
4,3E,23
11
Trần Quốc Anh
1937
Thạch Quý, TX. Hà Tĩnh
02/03/1965
4,M,28
12
Nguyễn Quốc Ân
1945
Sơn Tiến, Hương Sơn
02/02/1970
4,2E,5
13
Nguyễn Bá Ba
1950
Thạch Việt, Thạch Hà
05/05/1969
4,C,32
14
Nguyễn Nh- Ba
1943
Đại Lộc, Can Lộc
25/04/1970
4,H,6
15
Trần Văn Ban
1943
Trung Lộc, Can Lộc
11/08/1970
4,B,32
16
Trần Văn Bản
1949
Thiện Lộc, Can Lộc
09/08/1970
4,3D,16
17
Nguyễn Xuân Bảng
1945
Xuân Yên, Nghi Xuân
11/01/1972
4,3G,11
18
Hoàng Tiến Báo
1940
Cẩm Tiên, Cẩm Xuyên
15/07/1968
4,G,33
19
Nguyễn Văn Bảy
1945
Thạch Trị, Thạch Hà
25/01/1970
4,B,16
20
Phạm Bảy
1940
Sơn Long, Hương Sơn
07/09/1969
4,C,19
21
Nguyễn Sỹ Bảy
1944
Phú Lộc, Can Lộc
11/03/1970
4,3A,12
22
Hoàng Kim Bá
1953
Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên
01/07/1972
4,3C,4
23
Nguyễn Văn Báu
1947
Ký Phúc, Kỳ Anh
26/03/1967
4,L,26
24
Nguyễn Đắc Báu
1952
Thạch Kim, Thạch Hà
30/11/1972
4,B,3
25
Phạm Ngọc Báu
1946
Kim Lộc, Can Lộc
26/01/1967
4,3G12