- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
ÐO THI SAN
165D
Bac Luong, Tho Xuân
Chưa rõ
4,4C,16
2
ÐOÀN XUÂN SANG
1654
Hung Luc, Hau Luc
Chưa rõ
4,Ð,24
3
LAI HeP SANH
1648
Hep Thành, Trieu Son
Chưa rõ
4,4C,17
4
ÐOÀN VAN SANH
1652
Hoang Phuong, Hoang Hóa
Chưa rõ
4,5Ð,11
5
LÊ VAN SÀO
1648
Hà Châu, Hà Trung
Chưa rõ
4,5E,17
6
LÊ VAN SÁU
1645
Xuân Quang, Tho Xuân
Chưa rõ
4,5l,16
7
ÐO TH! SAN
1653
Xuân Lap, Tho Xuân
Chưa rõ
4,A,11
8
ÐO BÁ SAC
1644
Xuân L¼p, Tho Xuân
Chưa rõ
4,4Ð,17
9
PHAM VAN SAC
1636
Thach Long, Thach Thành
26/11/1668
4,Ð,16
10
CAO VIET SAC
1636
Nam Ðong, Tho Xuân
23/12/1667
4,3H,16
11
NGUYEN HUU SÂM
1636
Nga Ðien, Nga Son
23/12/1667
4,H,3D
12
NGUYEN TRONG SÂM
1653
Hà Châu, Hà Trung
23/12/1667
4,5G,7
13
LÊ ÐUC S¼U
1646
Tho The, Trieu Son
23/12/1667
4,C,26
14
LÊ ÐÌNH SEN
1652
Quáng Tho, Quáng XffÐng
23/12/1667
4,E,1D
15
LÊ MINH SEN
1644
Hoang Xuân, Hoang Hóa
23/12/1667
4,A,22
16
NGUYEN TRONG SEU
1651
Ðông Hffng, Ðông SÐn
23/12/1667
4,5E,21
17
BÙI VAN SINH
1646
Thành An, Thach Thành
23/12/1667
4,3H,18
18
PHAM XUÂN SINH
1646
Khuyen Nô ng, Tri¼u SÐn
23/12/1667
4,3G,8
19
VU GIA SOÁT
1651
Hoang Hep, Hoang Hóa
23/12/1667
4,3B,15
20
LÊ VAN SON
165D
Hà SÐn, Hà Trung
23/12/1667
4,5E,18
21
LÊ BÁ SÐN
1644
Hoàng Tien, Hoang Hóa
23/12/1667
4,5Ð,8
22
LÝ ÐINH SÐN
1652
Tho Diên, Tho Xuân
14/12/1672
4,5G,6
23
LÊ ÐÌNH SÐN
1648
Tân Ninh, Trieu Son
14/12/1672
4,5K,18
24
NGUYEN HONG SÐN
165D
Tho Diên, Tho Xuân
14/12/1672
4,G,12
25
BÙI HUU SÐN
1646
Hoang Trình, Hoang Hóa
14/12/1672
4,3A,1D