Kết luận về kiện toàn các tổ chức thành viên

03/08/2015 - 269 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 58/ TWH Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015 KẾT LUẬN Về việc kiện ...